• Loại 2: >200-240 gr/trái

Thẻ: Loại 2: >200-240 gr/trái

0969 269 170
0373237905